průhled průhled průhled průhled průhled    
Poštové schránky do paneláků a zostav bloků
 

Domové nerezové poštové schránky a atypické na zakázku
Obchodné informácie
Objednávka
Kontakty
www.postove-schranky-simon.eu
výroba, predaj, inštalácia - už od roku 1992


firma SIMON
Poštové schránky - výroba, predaj, výmena, zakázková výroba
atypické schránky, revízné dvierka, listové vhody, ...
 
       
Všeobecné obchodné podmienky

vyhlásené spoločnosťou
Lukáš Simon - výroba, predaj a výmena poštových schránek
Tylova 218, 51741 Kostelec nad Orlicí, Česká republika
IČO 69842523, DIČ CZ8308103397
plátce DPH
I
Základné ustanovenia

1.Tyto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú dodávateľsko-odberateľské vzťahy v oblasti predaja tovaru. Sú záväzné pri predaji tovaru kupujúcemu pre účely ďalšieho predaja aj pre konečného užívateľa. Výnimky z VOP je možné uplatňovať výhradne na základe uzatvorených zmlúv podpísaných konateľom spoločnosti.
II
Objednávanie tovaru
Povinné náležitosti objednávky
• meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, prípadne IČO, DIČ, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH
• množstvo požadovaných kusov, typ, farebné prevedenie
• požadovaný spôsob prevzatia tovaru a platby


Objednávky cez internet
• Na adrese www.postovni-schranky.okamzite.eu nájdete objednávkový formulár
• Jednoduchý a rýchly nákup
• Pred odoslaním objednávky nie je nutná registrácia

Písomnej objednávky
Objednávku zašlite na adresu:
Lukáš Simon - výroba kovového spotrebného tovaru, Tylova 218, 51741 Kostelec nad Orlicí, CZEIII
Cenové a platobné podmienky

1.cena uvedené na www.postovni-schranky-simon.eu sú platné v čase objednania tovaru a už zahŕňajú všetky poskytované zľavy. Ceny sú uvedené bez DPH a vrátane DPH. Náklady na prepravu nie sú v cene zahrnuté.

2.Kupující sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške v hotovosti, faktúrou - ak nie je osobitnou zmluvou stanovené inak. V prípade povolenia dodávok na faktúru je maximálna povolená splatnosť faktúr 14 dní, ak nie je v zmluve stanovené inak. V prípade omeškania s úhradou faktúr je kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a úroky z omeškania, ibaže je v zmluve uvedené inak.

3.Spotřebitel, tj osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej a podnikateľskej činnosti, má právo na vrátenie tovaru nakúpeného formou diaľkového predaja (cez internetový obchod), a to do 14tich dní od dátumu predaja. Túto skutočnosť je spotrebiteľ povinný preukázať predložením predajného dokladu. Miestom uplatnenia práva na vrátenie tovaru je adresa príslušnej prevádzky predávajúceho, kde spotrebiteľ tovar zakúpil. Nárok je potrebné uplatniť u predávajúceho telefonicky alebo písomne a zaslaním tovaru spolu s požadovaným predajným dokladom. Ak spotrebiteľ odošle tovar na inú adresu, než je stanovená predávajúcim, uhradí všetky zvýšené náklady na dopravné. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar úplne, s kompletnou dokumentáciou, neporušený, čistý, v originálnom balení, bez známok používania, v stave a hodnote, v akom tovar od predávajúceho nakúpil a na vlastné náklady. Ak tak neurobí, je predávajúci oprávnený tovar odmietnuť. Tovar nemožno vrátiť formou dobierky.

4.Uvedené ceny sú konečné a platné. Predávajúci je platca DPH v ČR.

5.Možnosti platby
• V hotovosti - pri osobnom prevzatí tovaru na prevádzke
• Bankovým prevodom - faktúra Vám bude zaslaná pred dodaním tovaruIV
Dopravné, expedičné podmienky, termín dodania, cena prepravy

1. Kupujúci špecifikuje spôsob dopravy v objednávke, pričom sú možné nasledujúce typy dopravy:
• osobný odber v prevádzke predávajúceho.
• doprava špedičnou firmou ( TopTrans s.r.o.) na adresu udanú kupujúcim.

Nešpecifikuje Ak kupujúci spôsob dopravy, berie sa do úvahy osobné prevzatie. Predávajúci má právo zvoliť spôsob dopravy, pokiaľ ide doprava na jeho náklady.

2.Vlastnická práva prechádzajú na kupujúceho okamžikom úplného zaplatenia tovaru.

4.Odpovědnost za škodu na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru a potvrdením faktúry, dodacieho listu a pod dopravcovi.

5.Před potvrdením prevzatia tovaru vodičovi prepravnej služby je nevyhnutné vykonať kontrolu správnosti a nezávadnosti dodávky strán jeho možného poškodenia pri doprave. Ak zistíte zjavné vady napr. poškodený obal, uveďte túto skutočnosť do prepravného listu napr. "Zásielka je prevzatá s poškodeným obalom, žiadam o spísanie zápisu o škode". Kópiu prepravného listu alebo potvrdenie od vodiča si uschovajte pre prípad neskoršej reklamácie.

6.Zjistíte Ak pri vybaľovaní, že je poškodené aj tovar, oznámte to prepravcovia (najlepšie ešte v deň doručenia zásielky, najneskôr však do druhého dňa od doručenia) na tel.číslo, ktoré je uvedené na prepravnom liste. Prepravca je povinný spísať zápisnicu o škode. O poškodení zásielky ihneď informujte dodávateľa tovaru.

7.V prípade nedodržania vyššie uvedeného postupu, nebude braný na neskoršie reklamácie zreteľ.

8.Osobní odber
Tovar si môžete vyzdvihnúť osobne v ktorýkoľvek deň vr. víkendu, štátnych sviatkov na prevádzkarni v Hálkova ulici, Kostelec nad Orlicí. Pred osobným odberom je potrebné vykonať objednávku, následne bude oznámený termín možného odberu!


9. Balné nie je účtované - ZDARMA.
Prepravu zajistuje firma TopTrans s.r.o.
Cena prepravného pre celú SK je podľa počtu objednaných schránok, aktuálnu cenu prepravy Vám radi oznámime na dotaz.
Ceny jsou už od 11 EUR.


10.Termín dodania objednaného tovaru
Termín vybavenia objednávky je vo väčšinou do 1 týždňa. Pokiaľ nie je tovar momentálne skladom, je dodaný do 10 - 14 dňov. Vždy záleží na objednanom množstve, farebnom prevedení a aktuálnom stave skladu ... viac informácií možno získať na telefónnom čísle +420 605 588 897, alebo emailu lukas.simon@tiscali.cz


11. Výmena poštovných schránok v SK
Cenu demotnáže a likvidácia starých schránok vrátane motnáž schránok nových Vám radi oznámime na dotaz - neváhajte nás kontaktovať.V
Reklamačné dispozície
1.Uplatnit nároky za vady množstva, druhu a zjavné vady dodaných produktov je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu. Toto právo sa považuje za riadne uplatnené len vtedy, ak kupujúci predávajúcemu podá do 2. pracovného dňa od prevzatia zásielky písomnú správu o vadách dodávky (e-mail). Kupujúci je povinný k reklamácii doložiť kópiu predajného dokladu, dodacieho listu, opis predmetu reklamácie a kontaktné spojenie.

2.V prípade reklamácie kupujúci vo vlastnom záujme zabalí reklamovaný tovar do originálneho obalu. V prípade, že originálny obal nemá, zabezpečí, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi (napr. krehké, apod). Dopravca neručí za zle / nevhodne / nedostatočne zabalené zásielky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade poškodenia nedostatočne zabaleného a chráneného tovaru pri preprave nemusí byť reklamácia uznaná.

3.Prodávající nenesie zodpovednosť za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou kupujúceho.

4.Záruka sa nie nevzťahuje na škody vzniknuté bežným užívaním, na kupujúcim vykonané úpravy, vŕtanie otvorov do dvierok, škody vzniknuté nevhodným umiestnením (schránky sú určené iba do interiéru, teda do priestorov chránených predovšetkým pred dažďom). Záruka sa taktiež nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať. Ďalej nemožno reklamovať zalomené kľúča v zámku, stratu pošty zo schránky, mechanické poškodenie vandalizmom, živelnej pohromy. Reklamácie vždy oznamujte písomnou formou (email, pošta)

5.V prípade, že nie je reklamovaný tovar osobne odovzdaný k reklamácii predávajúcemu, je kupujúci zodpovedný za prepravu reklamovaného tovaru a prípadné škody pri nej spôsobené. V prípade poškodenia pri tejto preprave nesie plnú zodpovednosť kupujúci. Mechanické poškodenie zásielky aj vplyvom prepravy reklamovaného tovaru k predávajúcemu nie je uznateľné v reklamačnom konaní. Zásielku doporučujeme poistiť.

6. V prípade neoprávnenej reklamácie bude kupujúcemu (reklamujúcemu) účtovaná náhrada vzniknutých nákladov predávajúcemu za neoprávnenú reklamáciu. Náhrada vzniknutých nákladov zahŕňa náklady na dopravu, manipuláciu a náklady na uskladnenie reklamovaného tovaru. Neoprávnenosť reklamácie musí byť zo strany predávajúceho doložená písomným vyjadrením.
VI
Montáž a údržba ponúkaného tovaru
1.Schránky sú určené iba do interiéru, teda do priestorov chránených predovšetkým pred dažďom.

2. Poštové schránky majú predvŕtané otvory, upevňovací materiál nie je súčasťou dodávky (hmoždinky, skrutky, skrutky, atď)

2.Montáž musí byť vykonaná na rovnú stenu, popr. odporúčame stenu vyrovnať drevotrieskovú, alebo OSB doskou o sile 18 mm.

3.Na čistenie povrchu používajte len čistý, mäkký handričku, zabráňte pôsobeniu chemických a agresívnych látok.

4.Schránky chráňte pred mechanickým poškodením.

5.Montáž (prípadne demontáž starých schránok) predávajúci nezabezpečuje.VII
Záverečné ustanovenia
1.Tyto VOP sú platné pre všetky obchodné prípady uzatvárané firmou Lukáš Simon odo dňa ich uverejnenia.

2.V závislosti na zmene príslušných právnych noriem, ako aj obchodnej politike spoločnosti, si vyhradzujeme právo VOP meniť. Túto zmenu a jej účinnosť spoločnosť vyhlási vhodným spôsobom minimálne mesiac dopredu.

3.V prípade, že kupujúci s novým znením VOP nebudú súhlasiť, sú povinní svoj nesúhlas spoločnosti písomne oznámiť do 14 dní od ich uverejnenia. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na vzájomne prijateľných podmienkach, môže každá zo strán zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou tri mesiace, začínajúce prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

V Kostelci nad Orlicí 1. 1. 2003


 © Lukáš Simon

mapa webu

 

  Spolupracující weby
Český výrobce poštovní schránky Simon, prodává i instaluje dopisní schránky v ČR i SK. Výroba loutek nejen pro divadla a marionetek na přání a potěšení dle dodané fotografické předlohy.
Stavební stroje a mechanizace včetně zemědělských strojů zajistí firma Arte Rychnov.
Poštové schránky pro Slovenské zákazníky dodáváme i montujeme. SN Design je firma zpracujicí konstrukční výkresy.
Prohlédněte si nabídku last minute dovolené do celého světa včetně Egypta, Tuniska, Řecka i Chorvatska za skvělé ceny! Než se ale vydáte na cestu za potápěním v moři, zajeďte s automobilem do servisu Kundrát,
nebo autoservisu Gregor a přečtěte si recenze oblíbených hotelů i recenze autobazarů.


 

mapa webu